วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แนะนำห้องนวดแผนไทย รพ.รร.จปร.

ห้องนวดแผนไทย รพ.รร.จปร.


ห้องนวดแผนไทย รพ.รร.จปร.
ภาพรวม ลักษณะงานให้บริการของหน่วยงาน
หน่วยงานห้องนวดแผนไทย กองศัลยกรรมและสูตินรีเวชกรรม รพ.รร.จปร. มีหน้าที่ให้บริการด้านการนวดเพื่อสุขภาพ ลดอาการปวด ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยด้วยการนวดแผนไทย ตามมาตรฐานความรู้ทางแพทย์แผนไทย โดยเน้นการให้บริการตามมาตรฐานแพทย์แผนไทย ผู้รับบริการได้รับบริการอย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย


บรรยากาศภายในห้องหลังทำโครงการพัฒนาห้องนวดแผนไทย
สายการบังคับบัญชาห้องนวดแผนไทย


พ.ต.สุทธิพันธ์    ขอสุข
 หน.แผนกศัลยกรรม รพ.รร.จปร. ปฏิบัติหน้าที่
หก.กองศัลยกรรม รพ.รร.จปร.

พ.ต.หญิงสมลักษณ์ ปรุงปรีชา
นักกายภาพบำบัด รพ.รร.จปร.
ผู้รับผิดชอบห้องนวดแผนไทย รพ.รร.จปร.

นางอรทัย หนองแสง
เจ้าหน้าที่ธุรการ


พนักงานนวดแผนไทย รพ.รร.จปร. จำนวน 13 คน
1.นางขวัญหล้า  ทองยืน 
2.นายปิยะศักดิ์ บำรุงวงษ์
3.นางศิรินภา  อินยเรศ
4.นางเจนจิรา  คงเกื้อกูล
5.นางเกษร เนตรเจริญ
6.นางทวี สอแจ่มจิตต์
7.นางสาวนิสากร ทิพยโภชน์
8.นางกัญญารัตน์  ประจวบคุณ 
9.นางสุราช ยิ่งสบาย
10.นางนุจรี คำคง
11.นางทองเรียน ศรีผา
12.นางคำสี พิมพา
13.นางจารุวรรณ สุวรรณิภา

พันธกิจของหน่วยงาน
บริการแพทย์แผนไทยได้ถูกต้อง ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยและพึงพอใจ
การบริการรวมถึงจุดเด่นของงานบริการของหน่วยงาน
บริการนวดแผนไทย ประกอบด้วย
1)นวดเพื่อรักษา ( เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ แต่ต้องผ่านการตรวจจากแพทย์ )
1.1)นวดเพื่อลดอาการปวด
1.2)นวดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์อัมพาต
1.3)ประคบสมุนไพร
2)นวดเพื่อสุขภาพ
2.1)นวดเท้าเพื่อสุขภาพ
2.2)นวดหน้าเพื่อสุขภาพ
2.3)นวดน้ำมันเพื่อสุขภาพ
2.4)นวดตัวเพื่อสุขภาพ
ค่าบริการทุกชนิด 1ชม.30 นาที 250 บาท นะคะ สัปดาห์ไม่เกิน 2 ครั้ง
3)งานส่งเสริมสุขภาพ
- สอนกายบริหารแบบไทย ฤาษีดัดตน 15 ท่า ร่วมกับทีมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่


เวลาทำการ
ห้องนวดแผนไทย รพ.รร.จปร. เปิดให้บริการทุกวัน ดังนี้
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00น.-20.00น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 น. – 16.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 น. – 16.00 น.
วันหยุดประจำปีที่งดให้บริการ คือ วันหยุดช่วงปีใหม่ , สงกรานต์ , เข้าพรรษา
สถานที่ตั้ง
ห้องนวดแผนไทย ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 ด้านข้างลิฟต์ รพ.รร.จปร.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
037-393010-4 ต่อ 62534 หรือ 089-0117732
ข้อแนะนำในการมารับบริการ
หากท่านผู้ใช้บริการ ต้องการนวดกับพนักงานนวดที่ท่านพึงพอใจกรุณานัดล่วงหน้า หากท่านมาโดยไม่ได้นัดล่วงหน้า ท่านจะได้นวดกับพนักงานนวดตามลำดับ
หากท่านนัดเวลานวดไว้ ทางห้องนวดจะเผื่อเวลาให้ท่านอีก 15 นาที หากท่านมา ช้ากว่าเวลานัดเกิน 15 นาที จะถือว่านัดนั้นยกเลิก ท่านจะได้นวดกับพนักงานนวดลำดับต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น